• Wyjazdy zagraniczne
81 4 415 416
81 441 59 45
  • Szkolenia w Polsce
81 441 54 15

Wstecz
Hotel Cafe Restaurant Wasserfall
Austria/Ziemia Salzburska/Fusch an der Grossglocknerstrasse
Termin:
25.01.2022
Wyżywienie:
Śniadania
Dojazd:
Własny
dorośli:, dzieci:
7 dni, zł/os
Cena total: 1559

Kategoria:

Położenie:

- Fusch - ok. 200 m od centrum - sklep spożywczy ok. 300 m - sklepy, bary, restauracje z Zell am See ok. 10 km - stacja kolejowa Bruck ok. 7 km - przystanek autobusu ok. 200 m - wyciągi ok. 10 km - lodowiec Kitzstenhorn ok. 15 km - bezpłatny skibus do Areitbahn  

Wyposażenie hotelu:

- budynek główny i budynek boczny - recepcja - sala śniadaniowa - restauracja - bar - kawiarnia - ogródek piwny - przechowalnia sprzętu narciarskiego Bezpłatnie - wellness (on request) - łaźnia parowa - sauna - kabina na podczerwień  

Pokoje:

Double room Standard - około 17 m -  łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów ) - TV - bezprzewodowy internet - sejf Multibed Room Standard Balcony - około 19 m - balkon  Multibed Room Superior Balcony - około 24 m - balkon - dostawki w formie rozkładanej sofy dwuosobowej, lub łózka piętrowego

Wyżywienie:

HB (Half Board ) - śniadania w formie bufetu, kolacje serwowane

Dodatkowe informacje:

- parking w zależności od dostępności bezpłatny - hotel nie akceptuje zwierząt - opłata klimatyczna 1,50 EUR osoba/dzień - zakwaterowanie  od 15:00, wykwaterowanie do 10:00

Uwaga :

W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz na https://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na https://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na https://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje

Opis kraju :

AUSTRIAAustria to ide­alny waka­cyjny kie­ru­nek dla wszyst­kich, któ­rzy kochają naturę, gór­skie kra­jo­brazy oraz kli­ma­tyczne, pełne zabyt­ków mia­sta. Nazywana jest stolicą spor­tów zimo­wych ze względu na mnogość ośrodków narciarskich i szlaków turystycznych.Austria to sto­sun­kowo nie­wielki kraj poło­żony w Euro­pie Środ­ko­wej. Gra­ni­czy z ośmioma kra­jami: Niem­cami, Cze­chami, Wło­chami, Węgrami, Sło­we­nią, Szwaj­ca­rią, Sło­wa­cją i małym pań­stew­kiem Liech­ten­stein. Ponad połowa jej tery­to­rium znaj­duje się w Alpach, a znaczną część sta­no­wią parki naro­dowe. Jej największym skarbem są znane na cały świat i wyjątkowo dobrze wyposażone ośrodki narciarskie. Pod­czas urlopu w Austrii warto przede wszyst­kim odpo­cząć w jed­nej z wielu nie­zwy­kle kli­ma­tycz­nych gór­skich miej­sco­wo­ści. Na tle innych państw Austrię wyróż­nia cha­rak­te­ry­styczna archi­tek­tura miast i miasteczek oraz piękne zamki i pałace, w więk­szo­ści powstałe za cza­sów Habs­bur­gów. Słynie ona także z pięknych górskich krajobrazów. Pod­czas zimowego urlopu w Austrii warto odwiedzić takie rejony jak chociażby Styria, Tyrol, Ziemia Salzburska czy Górna Austria. Pełne są one klimatycznych miejscowości turystycznych, ośrodków narciarskich i miejsc sprzyjających uprawianiu różnorodnych sportów zimowych. Z górskich miejscowości na szcze­gólną uwagę zasłu­guje chociażby Sal­zburg wraz ze wzno­szącą się nad nim twier­dzą Hohen­sal­zburg oraz oto­czony pasmami wyso­kich gór Inns­bruck, a także szereg mniejszych miasteczek i wsi położonych u podnóża majestatycznych Alp. Perłą małych miej­sco­wo­ści jest Hal­l­statt - wieś z praw­do­po­dob­nie naj­pięk­niej­szym widokiem w całych austriac­kich Alpach. Pasjo­naci spor­tów zimo­wych powinni wybrać się do jed­nego ze słyn­nych na cały świat austriac­kich ośrod­ków nar­ciar­skich, takich jak Mayr­ho­fen, Ski Arl­berg czy Ser­faus-Fiss-Ladis.Kul­tura i oby­czajeWażnym ele­men­tem kultury Austrii jest muzyka kla­syczna. Kraj ten jest bowiem miej­scem uro­dze­nia jed­nego z naj­słyn­niej­szych kom­po­zy­to­rów na świe­cie - Wol­fganga Ama­de­usza Mozarta. Ogromną sławą poszczy­cić się może także Opera Wie­deńska, Wie­deński Chór Chło­pięcy oraz orkie­stra Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker. Cie­ka­wostką na temat Austrii jest fakt, że to wła­śnie tam powstała słynna kolęda Cicha noc". Kultura Austrii jest jednak silnie związana z Alpami. Niegdyś to właśnie na ich zboczach kwitł handel oraz rozwijało się rolnictwo i hodowla bydła. Pozostałością tych czasów są chociażby takie miejsca jak Großglockner Hochalpenstraße - najstarszy szlak transportowy w całym paśmie Alp. Współcześnie góry stanowią także najważniejszy ośrodek turystyczny. Turystów przyciągają nie tylko krajobrazy i jedne z najlepszych ośrodków narciarskich świata, ale i liczne atrakcje. W okresie bożonarodzeniowy, w większości austriackich miast odbywają się mniejsze lub większe jarmarki świąteczne. Można na nich zakupić wiele lokalnych wyrobów, spróbować tradycyjnej kuchni austriackiej, kupić oryginalny prezent "na gwiazdkę" czy też podziwiać regionalną sztukę. Austriackie jarmarki odznaczają się także niepowtarzalną atmosferą, wprowadzającą w magiczny klimat świąt. Za najpopularniejszy i największy uznaje się ten odbywający się w Innsbrucku. W lutym zaś ulicami miast i miasteczek (w szczególności tych położonych w Tyrolu) przechodzą "diabelskie parady" - mroczne korowody, stworzone przez mieszkańców przebranych za diabły i inne potwory. Według tradycji pochody te mają symbolizować zmagania wiosny z zimą.Kuch­niaKuch­nia austriacka to połą­cze­nie tra­dy­cji wywo­dzącej się z cza­sów Austro-Węgier z wpły­wami kuchni cze­skiej, żydow­skiej i wło­skiej. Każdy rejon kraju cha­rak­te­ry­zuje nieco inna kuch­nia. Inne są też dania regio­nalne. Naj­po­pu­lar­niej­szych ośrod­kiem kuli­nar­nym jest nato­miast Wie­deń, a kuch­nia wie­deń­ska znana jest na całym świe­cie. Do jej najsłynniejszych dań należą schnit­zel (kotlet z cie­lę­ciny w panierce z bułki tar­tej, poda­wany z pla­ster­kiem cytryny), sałatka ziem­nia­czana, beu­schel (potrawka z płu­cek i serc cie­lę­cych) oraz gula­sze. Kuch­nia aus­triacka sły­nie jed­nak głów­nie z ciast, takich jak stru­del (cia­sto maka­ro­nowe" z jabł­kami) czy kip­fle (rodzaj słod­kich pącz­ków).Dla aktyw­nychAustria to raj dla tych, któ­rzy wolny czas lubią spę­dzać aktyw­nie. W okolicach grudnia Austria zamie­nia się w kra­inę spor­tów zimo­wych, przede wszyst­kim nar­ciar­stwa, snow­bo­ardu, sanecz­kar­stwa, nart bie­go­wych i sko­ków nar­ciar­skich. Ferie w Austrii warto spę­dzić w jed­nym z licz­nych ośrod­ków nar­ciar­skich.Co warto kupić?Dobrą pamiątką z Austrii będą wszel­kie sło­dy­cze, z któ­rych kraj sły­nie. Są to przede wszyst­kim pra­liny, czę­sto ozdo­bione wize­run­kiem chluby naro­dowej - Mozarta. Z gór warto przy­wieźć wyroby regio­nalne, tra­dy­cyjne stroje tyrol­skie lub cha­rak­te­ry­styczne austriac­kie nakry­cia głowy. Dzie­ciom na pewno spodo­bają się maskotki przy­po­mi­na­jące alpej­skich miesz­kań­ców: świ­staki, kozice czy niedź­wie­dzie.PogodaKli­mat Austrii nie różni się zbyt­nio od tego panu­ją­cego w Pol­sce. Austria leży bowiem w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego kon­ty­nen­tal­nego, dla któ­rego cha­rak­te­ry­styczne są cztery wyraźne pory roku. Jed­nakże tem­pe­ra­tury w Austrii są nieco niż­sze niż w Pol­sce, a śnieg utrzy­muje się tam dużo dłu­żej. Lata są sło­neczne i cie­płe, ale rzadko upalne. Zimy natomiast czę­sto dłu­gie i sro­gie.Przy­datne zwrotyJęzy­kiem naro­do­wym Austria­ków jest nie­miecki. Jakie wyrażenia warto znać?dzień dobry - Guten Mor­gendo widze­nia - Auf Wie­der­se­hendzię­kuję (bar­dzo) - danke (sehr)pro­szę - bitteprze­pra­szam - ent­schul­di­gen Sie (prośba), Ent­schul­di­gungile to kosz­tuje? - wie viel kostet es?gdzie jest... - Wo ist...sta­cja kole­jowa - Bahn­hoflot­ni­sko - Flu­gha­fenbilet - Fahr­karteDla­czego Austria?Choć Austria znaj­duje się sto­sun­kowo bli­sko Pol­ski, zaska­kuje swoją kul­turą, kuch­nią i oby­cza­jami. Zupeł­nie inne są także kra­jo­brazy. Poko­chają je przede wszyst­kim miło­śnicy gór­skiej natury, pokrytych białym puchem stoków oraz klimatycznych górskich miejscowości. Austria to prawdziwy raj dla miłośników sportów zimowych.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: Austria jest człon­kiem Unii Euro­pej­skiej i znaj­duje się w stre­fie Schen­gen. Dzięki temu wje­chać do niej można, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty lub ważny pasz­port.Waluta: w Austrii płaci się w euro.Ceny: Austria jest jed­nym z naj­droż­szych kra­jów euro­pej­skich. Dla przykładu za posi­łek w nie­dro­giej restau­ra­cji zapła­cić trzeba około 15 euro, czyli mniej wię­cej 60 zło­tych. Tury­styka Austrii jest jed­nak bardzo roz­wi­nięta, dla­tego można zna­leźć np. tań­sze noc­legi.Czas: w Austrii obo­wią­zuje ten sam czas co w Pol­sce - UTC +1 w zimie i UTC +2 w lecie.Napię­cie: gniazdka są takie same jak w Pol­sce, a napię­cie i natę­że­nie wynosi: 230 V i 50 Hz.Szcze­pie­nia: jadąc na waka­cje do Austrii, nie trzeba się na nic szcze­pić.Amba­sady: Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej znaj­duje się w Wied­niu (Hiet­zin­ger Haupt­straße 42 c, 1130 Wien, tel.: (+43 1) 87015-100); Amba­sada Repu­bliki Austrii - w War­sza­wie (ul. Jurija Gaga­rina 34, 00-748 War­szawa, tel.: 22 841 00 81). WAŻNE: z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Ziemia Salzburska to jeden z krajów związkowych Austrii, graniczy z Niemcami i Włochami oraz innymi landami: Górną Austrią, Styrią, oraz z Karyntią i Wschodnim Tyrolem. Położony w północnej części Alp Wschodnich obejmuje swoim zasięgiem także fragment Wysokich i Niskich Taurów. Do najważniejszych miast regionu zaliczamy: Salzburg, Hallein, Bischofshofen, Sankt Johann im Pongau, Zell am See oraz Oberndorf. Historia regionu wiąże się przede wszystkim z Salzburgiem. Malownicze położenie i bogactwo zabytków stolicy regionu sprawia, że miasto cieszy się wśród turystów niezwykłą popularnością i obok Wiednia jest najczęściej odwiedzaną metropolią w Austrii. Początki jednego z najważniejszych centrów kulturalnych Europy sięgają czasów celtyckich, a jego wizerunek został zbudowany na postaci Mozarta i jego twórczości. Historyczna część Salzburga została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
Piękno Ziemi Salzburskiej doceniają podróżnicy z całego świata, zachwyceni malowniczymi krajobrazami, widokiem starych miast, niepowtarzalnych zabytków oraz dostojnych Alp z rwącymi strumieniami, strzelistymi szczytami i jeziorami.
Można tu znaleźć wiele naturalnych jaskiń, z których na szczególną uwagę zasługuje Jaskinia Eisriesenwelt (Jaskinia lodowych olbrzymów). Na południu Ziemi Salzburskiej leży Park Narodowy Wysokie Taury - największy obszar chronionej przyrody w Europie. Na jego terenie znajduje się najwyższy szczyt kraju, największe wodospady Europy oraz najdłuższy lodowiec Wschodnich Alp.
Zimą w pasmach Taurów Wysokich i Niskich panują doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych, które przyciągają setki turystów. Samo dotarcie do górskich kurortów jest niesamowitym przeżyciem, gdyż cztery drogi do nich prowadzące mają status oznakowanych tras widokowych. Karnet Salzburger Super Ski Card umożliwia korzystanie ze wszystkich regionów narciarskich na terenie Ziemi Salzburskiej.

Najpopularniejsze tereny narciarsko-snowboardowe:

Salzburger Sport Amade – największy kompleks narciarski w Austrii, zwany „regionem zwycięzców”rozciąga się na terenie trzech dolin: Drei, Taler i Skischaukel. Oferuje fanom białego szaleństwa najlepsze warunki do uprawiania wszystkich dyscyplin . Dysponuje trasami narciarskimi o wszystkich stopniach trudności rozlokowanych na wielu kilometrach malowniczych stoków (w dużej mierze miejsce to upodobali sobie początkujący narciarze oraz rodziny z dziećmi). Stacje narciarskie są na najwyższym poziomie, nie brakuje też malowniczych krajobrazów i romantycznych miasteczek. Najważniejsze kurorty: Alpendorf, Filzmoos, Radstadt, Altenmarkt, Zauchensee, Wagrain, Kleinarl, Flachauwinkl, Flachau . Dużym udogodnieniem jest wspólny karnet uprawniający do korzystania z wszystkich wyciągów i tras na tym obszarze, między którymi kursują bezpłatne skibusy. We wszystkich historycznych kurortach są odrestaurowane zabytki, a oferta apres-ski gwarantuje lokale, dyskoteki, restauracje i chatki górskie na wysokim poziomie. Luksusowe hotele zapewniają komfortowy wypoczynek.

Saalbach Hinterglemm – rejon ten zaliczany jest do najlepszych terenów narciarskich Austrii, gdzie organizowane są puchary świata w sportach zimowych. Kurorty: Saalfelden, Leogang, Saalbach, Maishofen i Viehhofen. Saalbach-Hinterglemm-Leogang- tzw „narciarski cyrk” z wieloma kilometrami tras dla jeżdżących na nartach z różnym przygotowaniem technicznym, obsługiwanymi przez kilkadziesiąt wyciągów oraz największą w Austrii kolejkę linową z kabinami na 100 osób. Snowboardziści mają do dyspozycji liczne oświetlone funparki z dodatkowymi, wyczynowymi atrakcjami, a miłośnicy popularnych biegówek będą mogli z doskonale przygotowanych tras podziwiać malowniczą okolicę. Posiadacze karnetów mogą przemieszczać się po całym terenie za pośrednictwem darmowych skibusów.

Dolina Gastein – doskonała jakość tras, atrakcyjny system wyciągów i skibusy przyciągają setki turystów. Połączone ośrodki narciarskie oferują łącznie kilkaset kilometrów tras o wszystkich stopniach trudności. Główne kurorty to: Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein oraz Böckstein często odwiedzane przez gości z całego świata. Największe atuty, z których słynie okolica to nowoczesne wyciągi i kolejki linowe, idealnie przygotowane trasy do jazdy na nartach, desce oraz narciarstwa biegowego. Baza hotelowa jest na najwyższym poziomie.

Grossarltal
Region ten jest świetną bazą wypadową dla narciarzy. Grossarltal leży niedaleko Salzburga, sąsiaduje z ogromnymi terenami narciarskimi Sportwelt Amadè. Ponadto narciarska huśtawka łączy go ze słynnym terenem Gasteiner Tal, a bezpłatny skibus zapewnia połączenie z pobliska miejscowością Alpendorf, która stanowi początek Salzburskiego Świata Sportu. Sąsiedztwo wielkich regionów narciarskich umożliwia korzystanie z ponad 860 km tras.

Dolina Lungau – z rozległymi terenami narciarskimi i znakomicie przygotowanymi stokami oraz siecią tras biegowych jest celem wypoczynku zimowego dla wielu turystów. Najważniejsze okoliczne kurorty, do których przybywają narciarze i snowboardziści to: Mariapfarr, Mauterndorf, St. Margarethen im Lungau, St. Michael im Lungau, Lessach, Rammigstein, Unternberg i Zederhaus. Miłośnicy białego szaleństwa o różnych stopniach umiejętności mają do dyspozycji różnorodne nartostrady z kilkudziesięcioma wyciągami oraz wspólny karnet „Lungo” obowiązujący na całym terenie.

Europa Sportregion Zell am See – Kaprun – oferuje narciarzom i snowboardzistom trzy tereny z wieloma trasami zjazdowymi, z różnymi stopniami trudności, obsługiwanymi przez wiele wyciągów. Mellow Park, Rodeo-Funpak, halfpipe i freeriding to tylko nieliczne atrakcje czekające na snowboardzistów, a malownicze trasy położone wokół wspaniałego jeziora z pewnością usatysfakcjonują miłośników biegówek. Doskonała baza wypoczynkowa znajduje się w kurortach: Zell am See, Kaprun, Shuttdorf, Piesendorf, Fusch, Bruck i Niedernsill, w których bogate życie nocne nie ustaje do rana.

 

 

Zell am See

Zall am See – Kaprun- miejscowość Zell am See znajduje się nad jeziorem Zeller See, które zawdzięcza swoją nazwę miastu. Jest ważnym ośrodkiem sportów zimowych.  To jeden z najchętniej odwiedzanych przez Polaków ośrodków w Austrii. Właśnie tu, w Zell am See, rozgrywały się zawody Pucharu Świata w snowboardzie oraz Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim
Zall am See to całoroczny region narciarski i wraz z lodowcem Kitzsteinhorn oferuje trasy dla początkujących i średnio zaawansowanych narciarzy. Kolejką gondolową można dotrzeć do stacji Langwiedboden, a stąd czteroosobową kanapą do Alpincenter. Trasy należące do Europa-Sportregion liczą 130 km, a wśród nich 24 km, ktore są sztucznie naśnieżane. Największą atrakcją jest wjazd na lodowiec Kitzsteinhorn na wysokość 3029 m n.p.m., skąd rozpościera się widok na najwyższy szczyt Austrii – Grossglockner. Na narciarzy biegowych czeka aż 200 km świetnie przygotowanych tras. Lodowiec Kitzsteinhorn stanowi gwarancję doskonałych warunków śniegowych od jesieni po lato.

Pinzgau

Pinzgau- powiat Zell am See to powiat w Austrii, w kraju związkowym Salzburg. Siedziba powiatu znajduje się w mieście Zell am See. Część południowa i środkowo-zachodnia leży w Alpach Centralnych, w Wysokich Taurach i Alpach Kitzbühelskich. Część północna leży w Północnych Alpach Wapiennych,

Pinzgau to bardzo ciekawy region turystyczny obejmujący między innymi fragment Parku Narodowego Wysokie Taury oraz rejon Wildkogel (z takimi miejscowościami jak Neukirchen, Bramberg czy Hollersbach), gdzie leży drugi co do wysokości szczyt Alp austriackich Großvenediger. Rejony te to przede wszystkim piękno alpejskiej przyrody, chronionej w parku narodowym - turnie, doliny, wodospady i jeziora  

Najbardziej turystycznymi miejscami w Pinzgau są Saalbach-Hinterglemm i małe miejscowości w Parku Narodowym: Hohe Tauern, Saalfelden, Kaprun, Dienten am Hochkönig i Zell am See. Turystyka w tym rejonie koncentruje się głównie w sezonie narciarskim. Jest tu 13 wyciagów, 54 km tras oraz liczne atrakcje dla dzieci. Na tym obszarze znajduje się też Dolina Zillertal, a w niej wodospady Krimml  oraz tereny narciarskie Zillertal Arena z trasami długości 163 km i 51 wyciągów. Lodowce, takie jak ten w górach Kitzsteinhorn lub Hochkönig, umożliwiają letnią jazdę na nartach. Niemniej turystyka letnia koncentruje się na turystyce pieszej i innych sportach alpejskich.

Tennengau

Tennengau - Lammertal-region leży w pobliżu Salzburga i obejmuje dolinę Lammertal oraz takie miejscowości jak: Puch, Oberalm, Hallein, Adnet, Krispl-Gaissau, Bad Vigaun, Sankt Kolomann, Kuchl, Golling czy Scheffau.   
Tennengau to wypoczynkowy raj dla rodzin; góry, strumienie, wodospady i zielone łąki gwarantują nieskończoną różnorodność spędzania czasu. Od letnich kolejek górskich, poprzez muzea i imponujące kopalnie soli, wczasowicze, zarówno duzi, jak i mali, znajdą wiele możliwości aktywnego spędzania wakacji przez cały rok, czy to na szczycie góry, czy głęboko pod ziemią w kopalni soli. W Tennengau jedna atrakcja znajduje się tuż obok drugiej, co sprawia, że ​​planowanie wakacji jest dosłownie "dziecinną zabawą".
Znajduje się tu najdłuższy, letni tor saneczkowy w Austrii. Warto zobaczyć też atrakcję przyrodniczą, jaką jest Lammerklamm - wąwóz chroniony, jako pomnik przyrody (w okolicy Scheffau). Warto też zwiedzić miasteczko Hallein, gdzie znajduje się m.in. piękna średniowieczna starówka, kopalnia soli - założona przez Celtów 2500 lat temu, Muzeum Celtyckie, browar Kaltenhausen, gdzie produkowane jest piwo Edelwiss.
W Tennengau obchodzone są ludowe święta i kultywuje się głęboko zakorzenione tradycje. Tennengau został uznany za austriacki region GENUSS REGION - prestiżowe wyróżnienie przyznawane tylko wiodącym ośrodkom kulinarnym w kraju - z powodu dwóch produktów w szczególności: Tennengau AlmKäse Cheese & Mountain Lamb. Jest to jasne świadectwo wyjątkowej jakości produkowanej tutaj żywności.

 

Salzburger

Salzburger Sportwelt stanowi centralny punkt Ski Amadé, największej austriackiej sieci narciarskiej. Tych, którzy chcą spędzić wakacje na nartach, mogą wybierać spośród 270 wyciągów i kolejek linowych. W okolicy znajdują się duże ośrodki narciarskie Altenmarkt-Zauchensee i Flachau, trasy narciarskie w Wagrain z kolejką linową G-Link. lub St. Johann-Alpendorf oraz ośrodki narciarskie Radstadt-Altenmarkt, Filzmoos, Kleinarl lub Eben.
Salzburger Sportwelt inwestuje rocznie ogromne sumy pieniędzy w komfort, technologię i sprzęt do naśnieżania. Ponad 1000 armatek śnieżnych może stworzyć śnieg na 100 procentach stoków, dając gwarancję doskonałych warunków do uprawiania narciarstwa.

Niezależnie od tego, czy jeździsz na nartach sam, czy korzystasz ze szkół narciarskich, Salzburger Sportwelt gwarantuje doskonałą zabawę na nartach; śniegowe dywany, parki dla dzieci, stoki dla dzieci w przedszkolach, snowparki zapewniają niezapomniane, rodzinne wakacje w Austrii. Masa zimowych atrakcji dla dzieci, takich jak WinterWorld WAGRAINI, Ghost Mountain w St. Johann-Alpendorf, Fichtelland obok stacji doliny Hochbifang w regionie narciarskim Radstadt-Altenmarkt, Kids Club prowadzony przez szkołę narciarską Filzmoos zapraszają dzieci do zabawy


Stolica:    Wiedeń
Waluta:    euro (EUR), 1 EUR = 100 centów
Napięcie:    220 V
Język:    niemiecki
Wiza:    wiza nie jest wymagana
W Austrii obowiązuje taki sam czas jak u nas

Czas dojazdu do Ziemi Salzburskiej: Region nie ma bezpośrednich połączeń lotniczych z Polską, większość ofert podróży dotyczy wycieczek autokarowych i dojazdu własnego. Przejazd z Polski trwa wtedy od 8 do 16 godz.
Sezon narciarski na Ziemi Salzburskiej: grudzień-kwiecień
     
Dokumentem uprawniającym do wjazdu i wyjazdu z Austrii tak jak i innych krajów Unii Europejskiej jest dowód osobisty lub paszport. Na terenie Austrii bez wizy można przebywać 90 dni, a okres ważności paszportu nie może być krótszy niż dozwolony czas pobytu.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii
Austria, Wiedeń, Hietzinger Hauptstrasse 42 c, 1130
Tel.: +43 1 87015100 Tel. dyżurny: +43 69918070220
wieden.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.wien.polemb.net

Wyślij rezerwację

Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności Surftravel.pl i wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przetworzenia zapytania i realizacji zamówienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Fun Surf w celach marketingowych

Nasi partnerzy 

współpracujemy ze znanymi firmami