• Wyjazdy zagraniczne
81 4 415 416
81 441 59 45
  • Szkolenia w Polsce
81 441 54 15

Wstecz
Grandhotel Stary Smokovec
Słowacja/Wysokie Tatry/Stary Smokovec
Termin:
14.02.2022
Wyżywienie:
Śniadania
Dojazd:
Własny
dorośli:, dzieci:
7 dni, zł/os
Cena total: 1899

Kategoria:

Położenie :

- Stary Smokovec, 150 m od centrum miejscowości - w pobliżu Sławkowskiego Szczytu - 700 m od tras zjazdowych - 7 km od Tatrzańskiej Łomnicy  

Hotel dysponuje :

- recepcja - restauracja, bar Bezpłatnie: - przechowalnia sprzętu narciarskiego i snowboardowego  - centrum wellness czynne w godzinach 15.00 - 21.00 (kryty basen relaksacyjny jacuzzi, sauna) max.3 h/dziennie bezpłatnie - fitness - kącik dziecięcy Płatne: - zabiegi w Spa - bilard - piłkarzyki

Pokoje :

Dziecko do lat 6 śpi w łózku z rodzicami Standard - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) - minibar (płatny) - sejf - TV - SAT - bezprzewodowy internet Deluxe -większe, wyposażone podobnie jak pokoje standard Apartament - oddzielna sypialnia i salon

Wyżywienie :

Bed&Breakfast (BB) - śniadania Half Board (HB) śniadania, kolacje Kolacja świąteczna w cenie pobytu Kolacja noworoczna w cenie pobytu

Dodatkowe informacje :

- opłata klimatyczna 1 EUR/osoba/dzień - parking w zależności od dostępności, bezpłatnie  

Uwaga :

W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz na https://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na https://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na https://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje

Opis kraju :

SŁOWACJAChoć Sło­wa­cja sąsiaduje z Pol­ską, podróż­nych może zasko­czyć cie­kawą kul­turą, pięk­nymi mia­stami i wspa­nia­łymi kra­jo­bra­zami. Odwie­dzić ją powinni przede wszyst­kim pasjo­naci gór­skich krajobrazów i sportów zimowych, ale i miło­śnicy zwie­dza­nia nie­tu­zin­ko­wych zabyt­ków i miej­sco­wo­ści.Sło­wa­cja leży w Euro­pie Środ­ko­wej i gra­ni­czy z pię­cioma kra­jami: Pol­ską, Ukra­iną, Węgrami, Austrią i Cze­chami. Aż 61 % jej powierzchni zaj­mują pasma Kar­pat Zachod­nich. W znacznej części kraju znajdują się także parki naro­dowe i rezer­waty przy­rody. Waka­cje w Sło­wa­cji to dobry pomysł dla osób lubią­cych wypo­czy­nek na łonie natury, przede wszystkim pasjonatów sportów zimowych. Istnieje tam bowiem wiele dobrze wyposażonych i przygotowanych ośrodków narciarskich.Słowacja słynie ze wspaniałej natury i pięknych górskich krajobrazów. Na jej terenie znajduje się aż dziewięć parków narodowych. Podczas urlopu na Słowacji warto odwiedzić jedną z klimatycznych górskich miejscowości lub jeden z położonych u podnóża Karpat kurortów narciarskich. Ich wyjątkowe położenie, często krystalicznie czyste powietrze i sielankowa atmosfera sprzyja bowiem odpoczynku na łonie natury. W kraju znaj­duje się także wiele war­tych odwie­dze­nia miej­sco­wo­ści oraz wyjąt­ko­wych zabyt­ków. Do najbardziej fascynujących z nich zalicza się przede wszystkim zamki i pałace, między innymi Zamek Spiski, ruiny zamku Devin czy nazywane słowackim Disneylandem" Bojnice. Na szczególną uwagę zasługują także jaskinie skalne. Najsłynniejszą z nich jest znajdująca się na liście światowego dziedzictwa Dobszyńska Jaskinia Lodowa. To unikatowy rezerwat przyrody oraz schronienie wielu gatunków zwierząt i roślin.Kul­tura i oby­czajeSło­wa­cja jest pań­stwem uni­tar­nym i dzieli się na osiem kra­jów: bra­ty­sław­ski, trnaw­ski, tren­czyń­ski, nitrzań­ski, żyliń­ski, bań­sko­by­strzycki, pre­szow­ski i koszycki. Każdy z nich cha­rak­te­ry­zuje inny, ory­gi­nalny folk­lor; różne są regio­nalne dania, tańce ludowe, przy­śpiewki czy tra­dy­cje i oby­czaje. Kul­tura Sło­wa­cji nie różni się zna­cząco od pol­skiej. Rozbieżności jest niewiele, ale są wyraźne. Zauważalne są między innymi w obchodach Wiel­ka­nocy. W świą­teczny ponie­dzia­łek na przykład nie oblewa się innych wodą, a smaga deli­kat­nie rózgami zakoń­czo­nymi kolo­ro­wymi wstąż­kami. Do słowackich obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO należą m.in.: skansen architektury ludowej Vlkolínec, drewniane kościoły w słowackich Karpatach czy średniowieczne miasto obronne Bardejów.Kuch­niaKażdy region Sło­wa­cji ma swoje wła­sne tra­dy­cyjne dania, dla­tego na poję­cie kuch­nia sło­wacka" skła­dają się zwy­czaje kuli­narne wszyst­kich dzie­wię­ciu kra­jów. Bazuje ona na tych pro­duk­tach, które były łatwe do pozy­ska­nia i do prze­cho­wa­nia nawet pod­czas mroź­nych zim w górach - psze­nicy, mleku, kiszo­nych warzy­wach, ziem­nia­kach, jaj­kach i mię­sie. Do naj­po­pu­lar­niej­szych słowackich potraw należą: bryn­dzové halu­šky (ziem­nia­czane klu­ski poda­wane z bryn­dzą), kapust­nica (kapu­śniak), sege­dín­sky guláš (gulasz z kiszoną kapu­stą i śmie­taną czy rezeň (panie­ro­wany szny­cel wie­przowy). Pod­czas urlopu na Sło­wa­cji warto spró­bo­wać jej regio­nal­nych piw, czę­sto o bar­dzo cie­ka­wych i ory­gi­nalnych sma­kach.Dla aktyw­nychOsoby lubiące aktywny odpo­czy­nek na pewno nie będą się na Sło­wa­cji nudzić. Latem wspa­niałe gór­skie tereny zamie­niają się w mekkę pasjo­na­tów gór­skich wędró­wek i jazdy na rowe­rze. Dobrym pomy­słem na aktywne spę­dza­nie czasu jest także wizyta na jed­nym z licz­nych base­nów ter­mal­nych. Zimą głów­nymi atrak­cjami Sło­wa­cji są sporty zimowe. W sło­wac­kich górach jest wiele mniej­szych i więk­szych ośrod­ków nar­ciar­skich. Trasy nar­ciar­skie są rów­nie dobrze przy­go­to­wane, jak w kra­jach alpej­skich, ale cha­rak­te­ry­zują je znacz­nie niż­sze ceny.Co warto kupić?Cie­kawą pamiątką ze Sło­wa­cji są wszel­kie regio­nalne wyroby spo­żyw­cze: sery, dżemy, piwa, miody. Zna­leźć tam można także wiele pro­duk­tów rzadko dostęp­nych w pol­skich skle­pach (jak kon­kretne sło­dy­cze czy trunki). Pięknym upo­mi­nkiem ze Sło­wa­cji będą także naczy­nia w tra­dy­cyjne sło­wac­kie wzory ludowe lub ele­menty tam­tej­szych ludo­wych stro­jów.PogodaSło­wa­cja znaj­duje się w stre­fie kli­matu umiar­ko­wa­nego, który cha­rak­te­ry­zują cztery wyraźne pory roku. Pogoda na Sło­wa­cji pół­noc­nej czę­sto jed­nak znacz­nie różni się od tej panu­ją­cej aku­rat na połu­dniu kraju. Zwią­zane jest to z ukształ­to­wa­niem terenu. W par­tiach gór­skich śred­nie tem­pe­ra­tury są czę­sto dużo niż­sze niż na tere­nach nizin­nych, a zima dłuż­sza i mroź­niej­sza.Przy­datne zwrotyJęzy­k słowacki przy­po­mina bar­dzo cze­ski, ale ma też wiele podo­bieństw do języka pol­skiego. Jakie zwroty warto znać pod­czas urlopu na Sło­wa­cji?dzień dobry - dobry den [czyt. dobri: deń]prze­pra­szam - pre­pacte [czyt. prepa:czte]pro­szę - pro­sim[czyt. prosi:m]nie rozu­miem - nerozu­miem [czyt. ńerozumjem]słabo mówię po sło­wacku - hovo­rím zle v slo­ve­nčine [czyt. havorim zje w slovenczinie]mam na imię - moje meno je [czyt. moje meno je]gdzie jest... - kde je... [czyt. gdzie je]biuro infor­ma­cji tury­stycz­nej - turi­stická infor­ma­čná kan­ce­lária [czyt. turisticzka informaczna kancelaria]lot­ni­sko - leti­sko [czyt. letisko]dwo­rzec auto­bu­sowy - auto­bu­sová sta­nica [czyt. autobusowa stanica]dwo­rzec kole­jowy - vla­ková sta­nica [czyt. wlakowa stanica]Dla­czego Sło­wa­cja?Z Pol­ski na Sło­wa­cję można dostać się zale­d­wie w kilka godzin. Zarówno dłuższy urlop na Sło­wa­cji, jak i wypad na week­end pozwala na odpo­czy­nek w bar­dzo zróż­ni­co­wa­nych miej­scach. Można podziwiać pięk­ne gór­skie kra­jo­bra­zy, regenerować się w aqu­aparku i zwie­dzać zabytki w dużym mie­ście.Infor­ma­cje prak­tyczneWyma­gane doku­menty: Sło­wa­cja należy do Unii Euro­pej­skiej i jest w stre­fie Schen­gen, dla­tego na jej tery­to­rium podróżni z Pol­ski mogą wje­chać, posia­da­jąc jedy­nie dowód oso­bi­sty.Waluta: na Sło­wa­cji płaci się w euro.Ceny: na Sło­wa­cji jest nieco drożej niż w Pol­sce. Za posiłek w restau­ra­cji zapła­cić należy około 25-30 zło­tych.Czas: strefa cza­sowa na Sło­wa­cji to UTC + 1 w zimie oraz UTC +2 w lecie. Godzina jest dokład­nie ta sama, co w Pol­sce.Napię­cie: w gniazd­kach elek­trycz­nych na Sło­wa­cji panuje napię­cie 230 V. Gniazdka są stan­dar­dowe, euro­pej­skie.Szcze­pie­nia: podróżni z Pol­ski wjeż­dża­jący na Sło­wa­cję nie muszą się szcze­pić.Amba­sady: Amba­sada Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej na Sło­wa­cji mieści się w Bra­ty­sła­wie (Hum­me­lova, 811 03 Staré Mesto, Sło­wa­cja, tel.: +421 2/544 131 74), Amba­sada Sło­wa­cji w Pol­sce - w War­sza­wie (ul. Litew­ska 6, 00-581 War­szawa, tel. 22 525 81 10).   WAŻNE: z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych


Tatry Wysokie to najwyższa część Karpat i jedne z najbardziej malowniczych gór w Europie. Podzielone są granicą między dwa państwa – Polskę i Słowację. Zdecydowana większość pasma, w tym całe Tatry Bielskie mieści się na terenie Słowacji.
Tatry Wysokie znajdują się na styku trzech krain: Podhala, Liptowa i Spiszu. Za punkt oddzielający je od siebie uznaje się Cubrynę, leżącą w grani głównej, na granicy polsko-słowackiej.
Są najmniejszym na świecie masywem gór wysokich obejmującym ponad 300 szczytów.
 Najwyższymi szczytami w Tatrach Wysokich są Gerlach (2655 m), Łomnica (2634 m) i Lodowy Szczyt (2627 m) po stronie słowackiej. Po stronie polskiej najwyższym szczytem są Rysy (2499 m) . Region Tatry Wysokie znajduje się w obszarze chronionym Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Głównym miastem Tatr Wysokich, a zarazem najważniejszym ośrodkiem kulturalnym regionu, jest Poprad.
Jednym z najpiękniejszych ośrodków na Słowacji jest Tatrzańska Łomnica leżąca w Tatrach Wysokich, u stóp Łomnicy. Miejscowość ta jest doskonałym punktem wypadowym na wędrówki po górach i przejazdy kolejkami linowymi.

Urokliwym, zabytkowym kurortem jest Stary i Nowy Smokowiec. Stanowią one centralny punkt Tatr Wysokich, leżący bezpośrednio przy dolnej stacji kolejki na Hrebienok. Panują tutaj dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej.
Tatry Wysokie to najbardziej znany region narciarski na Słowacji oferujący świetne warunki śniegowe, dobrą infrastrukturę oraz dobrze przygotowane trasy o wszystkich stopniach trudności. Tatry Wysokie jako miasto obejmują mniejsze miejscowości: Tatrzańską Łomnicę, Stary Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro oraz Podbanské. Ze względu na dogodny mikroklimat większość miesjcowości w regionie ma status uzdrowiska.
Najbardziej znane ośrodki narciarskie to:
Stary Smokovec- jedna z najpopularniejszych miejscowości a także ośrodek narciarski położony u podnóża Tatr Słowackich. Ośrodek oferuje świetne trasy dla średniozaawansowanych i początkujących narciarzy.
Tatrzańska Łomnica- ośrodek położony u podnóża Łomnicy (2634 m n.p.m.), na którą prowadzi kolejka linowa wykorzystywana zimą przez narciarzy, a latem przez miłośników gór.
Strbske Pleso- najwyżej położona miejscowość w całych Tatrach będąca także uzdrowiskiem oraz popularnym ośrodkiem narciarskim. Narciarze znajdą tu dobre trasy łatwe i średnie, natomiast snowboardziści mają do dyspozycji snowpark.  
W większości ośrodków można znaleźć dobre restauracje oferujące lokalne specjały a także bary, kawiarnie, dyskoteki a nawet kasyno.
Większość ośrodków oferuje także baseny, lodowiska, tory saneczkowe i bobslejowe. Warto także wybrać się na pieszą wycieczkę górskimi szlakami.

Strbske Pleso

Štrbské Pleso-najwyżej położona miejscowość (leży na wysokości 1489 m) w Tatrach Wysokich to znany i atrakcyjny ośrodek narciarski. Leży nad krystalicznym jeziorem górskim o tej samej nazwie. Miejscowość przyciąga zarówno miłośników narciarstwa biegowego, jak i zjazdowego, a także skoczków. Znajdziemy tu tereny narciarskie dla zaawansowanych z 2 skoczniami, stadionem narciarskim i trasami biegowymi.
Warto przypomnieć, że w roku 1970 było miejscem Mistrzostw Świata w Dyscyplinach Sportowych. Corocznie odbywają się tu zawody o Puchar Europy i Puchar Świata FIS.
Stacja oferuje łącznie około 10 km tras zjazdowych o zróżnicowanym stopniu trudności. Obsługują je kolejki krzesełkowe i wyciągi orczykowe. Štrbské Pleso ma również do dyspozycji prawie 30 km przygotowanych tras biegowych. Ci, którzy szukają mocniejszych wrażeń, mogą spróbować swoich sił w paraglidingu, ski-joringu albo snowraftingu. Strbskie Pleso uzyskało status uzdrowiska klimatycznego, ponieważ tutejszy klimat leczy między innymi choroby górnych dróg oddechowych.
Po Štrbskim Plesie kursuje bezpłatny eko-pociąg, który cieszy się dużym powodzeniem. Podobny funkcjonuje także w Tatrzańskiej Łomnicy.
Štrbské Pleso to miejsce, gdzie można skorzystać z krytych basenów, centrum fitness, udać się do baru czy dyskoteki.Po aktywnym dniu na świeżym powietrzu warto skorzystać z kąpieli w termalnej wodzie leczniczej w parku rozrywki- Tatralandia. Ci, którzy posiadają kilkudniowy skipass, a nie wyjeździli danego dnia, mogą w ramach rekompensaty skorzystać z całodniowego wejścia do tego parku.Stary Smokovec

Stary Smokovec to urokliwy, zabytkowy kurort z XIX wieku,  a także popularny ośrodek sportów zimowych: dobre warunki do uprawiania narciarstwa alpejskiego i klasycznego, saneczkarstwa i turystyki pieszej. Stanowi on centralny punkt Tatr Wysokich leżący bezpośrednio przy dolnej stacji kolejki na Hrebienok. Nad Smokovcem wznosi się masyw- Sławkowski Szczyt, 2452 m, Łomnica, 2632 m).
Podstawą infrastruktury narciarskiej w Starym Smokowcu jest kolejka na Hrebienok, która dociera na wysokość 1285 m n.p.m.
Na terenie ośrodka znajdują się łatwe trasy o długości od 95 m (Jakubkova luka) do ponad 2 tys. m (Hrebienok). Dla zaawansowanych jest też trudniejsza trasa o długości 950 m długości. Dzięki sztucznemu naśnieżaniu można po nich jeździć od listopada do marca.
W miejscowości znajdują się liczne hotele, domy wczasowe i sanatoria, wypożyczalnie sprzętu sportowego, sklepy, jest stąd również dogodne połączenie kolejką elektryczną ze wszystkimi miejscowościami Wysokich Tatr.
Po dniu spędzonym na stoku w Starym i Nowym Smokowcu można udać się na przejażdżkę konną, kulig w otoczeniu górskiej scenerii, snowtubing czy po prostu jazdę na saniach. Idealnym miejscem na wypoczynek jest AquaCity w Popradzie.

Tatrzańska Łomnica


Tatrzańska Łomnica jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej znanych centrów turystyki oraz sportów na Słowacji. Leży u stóp Łomnicy (2632 m). Miejscowość ta jest świetnym miejscem dla wymagających narciarzy. Ośrodek to 10 km tras narciarskich, w tym najwyżej położona trasa dla zaawansowanych narciarzy. W rejonie Łomnicy znajdują się dwa tereny narciarskie: Jamy i Skalnate Pleso (większe). Głównym terenem zjazdowym w rejonie Łomnicy jest stok, opadający na południowy wschód od Łomnickiej Przełęczy (2190 m). Dużą popularnością cieszą się tereny narciarskie Jamy, na wys. 960 m z trasami o średnim stopniu trudności oraz możliwością jazdy po zmierzchu na oświetlonej trasie. Stoją tu dwa krótsze wyciągi. Oprócz tego Tatrzańska Łomnica oferuje możliwość uprawiania różnych sportów zimowych, m.in. saneczkarstwa na 2,5 km, na oświetlonym torze i łyżwiarstwa. Wszyscy mogą także pojeździć na skibobach albo przejechać się saniami. Sezon trwa tu od listopada do 15 maja.
Apres-ski
W Tatrzańskiej Łomnicy znajdziecie ciekawe miejsce na relaks – HUMNO – czyli trzy w jednym – pub, restauracja, a jednocześnie dyskoteka. Można tutaj dobrze zjeść, pobawić się przy ciekawej muzyce, a przede wszystkim miło spędzić czas.
Przyjemnym pomysłem na odpoczynek po całodniowym szaleństwie, może być także wycieczka z Tatrzańskiej Łomnicy TATRakiem – śnieżnym pojazdem – do oddalonej o 3 kilometry restauracji Pizza&Pasta Štart. Idealny pomysł na klimatyczny wieczór z rodziną lub tylko we dwoje.
Nazwa:    Słowacja
Nazwa oficjalna: Republika Słowacka
Stolica: Bratysława
Waluta: euro
Język słowacki; Inne języki: czeski, węgierski (w rejonie przygranicznym)
Polska placówka    Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie
ul. Paulínyho 7, 814 91  Bratysława
tel.: 00 421 2 59490211
fax: 00 421 2 5441 3193

Wjazd i pobyt
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Słowackiej jest paszport bądź dowód osobisty.

Informacje dla kierowców
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Zielona karta" nie jest dokumentem obowiązkowym przy wjeździe samochodem na Słowację. Jednakże jako międzynarodowy dowód ubezpieczenia, może w razie wypadku znacznie ułatwić uzyskanie odszkodowania.
W sytuacji braku naklejki PL" policja drogowa może nałożyć mandat. Naklejka nie jest wymagana jeżeli pojazd ma tzw. unijne tablice rejestracyjne.
Obowiązuje jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach) oraz zakaz używania telefonu komórkowego przez kierowcę w trakcie jazdy.

Zdrowie
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom polskim korzystanie z opieki medycznej na takich samych warunkach, na jakich korzystają z niej obywatele słowaccy. EKUZ nie pokrywa kosztów transportu chorego do Polski. Podróżującym na Słowację zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie.

Przydatne informacje
Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, policja 158, straż miejska (Mestska policia - cała Słowacja) 159 (bezpłatny), pogotowie ratunkowe 155, straż pożarna 150, informacja o numerach telefonów na terenie całej Słowacji 1181, górskie pogotowie ratunkowe HZS 18300.

Numer kierunkowy na Słowację: 00421, numer kierunkowy do Bratysławy dodatkowo 2, a w przypadku telefonowania na terenie Słowacji kierunkowy do Bratysławy 02.

Źródło: MSZ

Wyślij rezerwację

Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności Surftravel.pl i wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przetworzenia zapytania i realizacji zamówienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Fun Surf w celach marketingowych

Nasi partnerzy 

współpracujemy ze znanymi firmami